Estás aquí

Principios Normativos

 

Les normes de l'alumnat estan orientades a aconseguir la màxima eficàcia en les tasques educatives del Centre. Tots i cadascun dels punts tractats en aquestes normes tenen per objectiu potenciar el màxim rendiment acadèmic, aprofitar totalment l'horari lectiu, agilitar el funcionament intern i desenvolupar els principis de convivència que ha d'observar l'alumnat envers els estaments del Centre.

1. CLASSES I ESCOLARITAT

Així també l’alumne pot utilitzar els mitjans formatius que l’Escola li ofereix:

2. PUNTUALITAT I FALTES D’ASSISTÈNCIA

3. PRINCIPIS NORMATIUS

Faltes i sancions relacionades amb la convivència:

Normativa que s’ha incomplert Mesura Correctora Responsable
1. Cada curs tindrà assignada una aula i els alumnes seran responsables de la seva conservació i bon estat. Les instal·lacions del Centre estan al servei de tot l’alumnat. És per això que cal fer-ne ús adequat. Els desperfectes causats per negligència o per conducta irresponsable seran abonats pel causant o causants dels danys. Comunicació al responsable de l’alumne. Direcció d’Estudis.
2. Els alumnes han de conservar, endreçar i cuidar el seus estris de treball i estudi i respectar en tot moment el material de classe i el dels seus companys. Amonestació oral. Professor.
Comunicació al responsable de l’alumne. Si es reincident el tutor.
3. En cap moment es pot escriure ni dibuixar a les taules. L’alumne és responsable de la netedat de la taula que ocupa. Amonestació oral i netejar la taula. Si és necessari l'alumne vindrà al centre per la tarda, fora del seu horari lectiu. Professor.
Si es reincident el tutor.
4. Per raons de salut pública i per la normativa vigent (DOGC 2-5-84) no es pot fumar en el Centre. Els alumnes hauran d’evitar llençar burilles de cigarreta a la porta de l’edifici. Amonestació oral. El professional del centre que hagi detectat la incidència.
5. Tot ideari de tipus polític o religiós ha d'estar exclòs de l'activitat de les aules. Amonestació oral. Tasques educadores. Professor i tutor.
6. Es obligatori l’ús del fulls d’exàmens de l’escola. Amonestació oral i en cas de reincidència: no correcció de l’examen. Professor.
7. Els alumnes han de disposar del material i textos necessaris que el Centre i el professor proposin. Són elements necessaris per assimilar-ne correctament els continguts generals i al mateix temps són llibres bàsics de la biblioteca personal de l'alumne. El professor podrà exigir el material oportú com a condició per entrar a classe. Amonestació oral i en cas de reiteració l'alumne pot ser expulsat de classe. Professor.
8. En acabar la tasca diària, és responsabilitat dels alumnes que les classes quedin netes i en ordre. El professor ha de vetllar pel compliment d’aquesta norma en la seva hora de classe. Crear grups de neteja. Professor.
Si es reincident el tutor.
9. Durant l’horari escolar cap alumne de GM, Accés o menor d'edat no podrà marxar del Centre sense una autorització explícita de Tutoria o de Direcció d’Estudis o de Secretaria, que trucarà a la família. Realització de tasques educadores i comunicació al responsable de l’alumne Tutor.
Si es reincident Direcció D’Estudis.
10. Queda prohibit baixar al carrer entre classe i classe. Amonestació oral. Professor i Tutor.
Comunicació al responsable de l’alumne Si es reincident Direcció d’Estudis.
11. No es passaran avisos als alumnes durant les hores de classe, excepte en aquells casos excepcionals.
12. No està permès menjar i beure, ni mastegar xiclets o llaminadures a l’aula. Amonestació oral i neteja si cal. Professor.
Si es reincident, dos dies de privació del temps d’esbarjo i comunicació al responsable de l’alumne. Tutor.
13. Els alumnes no poden utilitzar l'ascensor si no és per una causa justificada i amb permís del Director. En el cas d'utilitzar l'ascensor amb causa justificada, s'ha de portar l'imprès de Secretaria destinat a aquest efecte. Amonestació oral. Professor.
Realització de tasques educadores i comunicació al responsable de l’alumne. Tutor
14. L'alumne haurà de pujar i baixar correctament les escales de l'edifici, sense córrer ni cridar. No parar-se a l'escala del Centre, que ha de servir només per traslladar-se. Amonestació oral i realització de tasques educadores. Professors. Si es reincident tutor.
15. Es recorda a l'alumnat que la finalitat educativa de capacitació tècnica ha d'anar acompanyada d'una educació global dels principis bàsics de convivència social, per tant, el comportament de l’alumne en qualsevol activitat del centre haurà de ser sempre correcte i sota cap concepte no es pot utilitzar un vocabulari groller o despectiu. Amonestació oral. Professor
Privació del temps d’esbarjo. Tutor
Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre. Comunicació al responsable de l’alumne. Direcció d’Estudis
16. S'ha de sortir amb correcció i diligència del Centre, i deixar lliure la porta immediatament amb el fi de no molestar l'entrada o sortida de persones alienes al Centre. També es recorda no formar grups que puguin obstaculitzar l'entrada o la sortida de vehicles del pàrquing del costat. En aquest aspecte, cal observar en tot moment, les indicacions del centre o del conserge, amb el màxim respecte. Amonestació oral. Personal del Centre.
17. Durant el temps d'esbarjo els alumnes no han d'obstaculitzar la circulació dels vianants a les voreres. S ́han de respectar al màxim els vehicles aparcats, sense dipositar llibres ni repenjar-se, per respecte als drets dels seus propietaris. Cal utilitzar les papereres dels voltants al Centre, col·laborant d'aquesta manera a millorar el nostre entorn urbà. Amonestació oral. Personal del centre.
18. La relació de l’alumne amb la Direcció, el professorat i el personal no docent del Centre serà en tot moment cordial, educada i respectuosa. Les faltes d'educació o d'actitud davant d'un professor o responsable del Centre poden ser motiu de sanció acadèmica fins i tot d ́expulsió temporal o definitiva del Centre. Amonestació oral. Professor
Realització de tasques educadores Tutor
Comunicació al responsable de l’alumne. Expulsió temporal o definitiva. Direcció Acadèmica.
19. La relació amb els companys haurà de ser sempre cordial i de bona voluntat, procurant crear un clima agradable a la classe. Amonestació oral. Professor
Realització de tasques educadores Tutor
Comunicació al responsable de l’alumne Direcció D’estudis
20. L'alumne expulsat de classe no pot sortir del centre. Te l'obligació d' esperar-se fora de l'aula i parlar amb el professor una vegada que la classe hagi finalitzat. Tutor i Direcció d'Estudis determinaran la mesura correctora.
Comunicació al responsable de l'alumne.
Tutor i Direcció d'estudis.
21. L'escola, per motius educacionals requereix que l'alumne vagi vestit correctament. S’exigirà en tot moment i a tots els nivells correcció en les maneres d’expressar-se i vestir-se (utilitzant roba adequada per assistir a un centre escolar). No es permet la vestimenta de samarretes amb lemes inadequats ni dur gorres o barrets. Amonestació oral. Professor.
Comunicació al responsable de l’alumne. Tutor
22. La utilització de les instal·lacions és exclusiva per als alumnes, professors, Direcció i personal autoritzat. Qualsevol persona aliena al Centre que vulgui avisar a un alumne ha d’adreçar-se a Secretaria; no li és permès l’accés a les aules ni a la resta de les dependències del Centre. Amonestació oral. Professor.
S’exigiran responsabilitats als alumnes corresponents. Si és reincident, comunicació escrita al responsable de l’alumne Tutor
23. Telèfons mòbils i similars:
a) En temps de classe el mòbil o qualsevol aparell de telecomunicació ha d’estar guardat, en silenci i no se’n pot fer ús de cap de les seves utilitats.
b) En temps d’exàmens s’ha d’apagar el mòbil o qualsevol aparell de telecomunicació i guardar-los a les bosses o motxilles. L’ús d’aquests aparells està rigorosament prohibit.
a) El professor pot retenir el terminal.
b) La qualificació de l’examen serà un 0 amb les conseqüències que això comporta.
24. Els tallers, la Sales d'Ordinadors i els laboratoris tenen les seves normes d'ús, obligatòries per a tothom que les utilitza. No està permesa la utilització de Internet i de les aplicacions informàtiques per a usos particulars, sense prèvia autorització del Centre. Amonestació oral. Professor.
En cas de reincidència comunicació al responsable de l’alumne Tutor.
25. No es permet la manipulació del software i hardware dels equips informàtics. Si això es produís, el màxim responsable seria l’alumne, que es faria càrrec dels danys i les repercussions que pogués ocasionar la seva acció. Amonestació oral. Restitució dels sistemes informàtics al seu estat original Professor
En cas de reincidència realització de tasques educadores. Tutor o Direcció d’Estudis.
26. Queda prohibida la instal·lació de qualsevol programa informàtic sense permís explícit del professor. Amonestació oral. Restitució dels sistemes informàtics al seu estat original Professor
En cas de reincidència realització de tasques educadores. Tutor o Direcció d’Estudis.
27. No està permès l’ús de les eines que aporta el Campus Virtual amb finalitats que no siguin estrictament les docents. En particular es pressuposa correcció en el contingut de la informació que es transmeti a través d’aquestes eines: missatgeria, informació personal (en el cas de posar la foto personal ha de ser tipus DNI), blogs, etc. Donar de baixa del Campus Virtual (temporal o definitivament) segons criteris del tutor i/o D.E o suspensió del dret d’assistència a classe. Tutor o Direcció d’Estudis.
28. Respecte al currículum, no es pot canviar després de la 1a quinzena d’octubre, sempre amb la prèvia autorització del tutor/a i Direcció d’Estudis.
29. Els alumnes de 1er de cicles hauran d’entregar, a Secretaria, abans del 30 de setembre, la documentació que acredita l’accés als estudis que realitza. Suspensió del dret d’assistència a classe. Direcció d’Estudis
30. L’alumne que trobi un objecte perdut a qualsevol aula o dependència del centre l’haurà de lliurar a Secretaria o a algun professor. L’alumne que trobi un objecte perdut i no l’entregui se li suspendrà el dret d’assistència a classe. Direcció d’Estudis
31. Tots els exàmens són obligatoris. En el cas d’un examen no presentat la seva qualificació serà un 0. Les faltes justificades han de ser validades pel tutor. En el cas d’exàmens parcials el professor donarà una solució oportuna. Professor.
32. Els alumnes que faltin a les classes anteriors a un control podran ser privats de fer-lo. Professor.
33. Els exàmens de pendents no es podran ajornar, exceptuant els casos greus.
34. La revisió d'un control de classe o d'un examen de recuperació, podrà ser sol·licitada per l'alumne només durant la setmana següent comptada des que el professor fa pública la nota. En el cas de qualificacions finals, el Centre especificarà el dia(es) de revisió. Per aquesta revisió és necessari concertar l'hora amb el professor, i es podran utilitzar les hores de dedicació del professor.
35. El resguard dels butlletins de notes d'avaluació, un cop signades pels pares (en el cas dels alumnes menors de 18 anys), han de ser tornats obligatòriament al Tutor en els 5 dies següents al seu lliurament. Comunicació al responsable de l'alumne. Tutor.
36. No està permesa la realització de tasques a classe (deures, estudiar) no relacionades amb la matèria corresponent. Amonestació oral. Professor.
En cas de reincidència, expulsió de classe i realització de tasques educadores. Tutor
37. La falsificació de les qualificacions acadèmiques és una falta greu, que perjudica l'ambient i prestigi del Centre., i està sotmesa a les sancions acadèmiques més extremes. Tutor i Direcció d'Estudis determinaran la mesura correctora més adequada. Comunicació al responsable de l'alumne. Tutor i Direcció d'Estudis.
38. Per poder accedir d'un curs al següent, el Centre farà complir la normativa vigent.

L'alumne podrà causar baixa en el Centre per:

 
 
  • >Estudios concertados
  • >Atención personalizada
  • >Inserción laboral
  • >Prácticas en empresas
  • >Movilidades Europeas

Crece con nosotros

  • ActualidadGrupo STUCOM unifica su imagen10/Ene/2022

  • ActualidadInformación curso 2022 / 202321/Abr/2022

  • ActualidadInformación curso 2021-202201/Dic/2021

Instituciones colaboradoras

Procesando la petición. Espera, por favor!