Prova d'Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Titulació

Accés a CFGS

Durada

1 curs acadèmic

Horari

Matins o tardes.

Descripció de la prova

La prova consta de dues parts, la comuna i l’específica.

La part comuna dura 4 hores (2 blocs de 2 hores) i consta de les matèries següents: llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera (anglès, francès o alemany) i matemàtiques.

La part específica dura 3 hores. Segons el cicle a què es vol accedir, cal triar 2 matèries del grup de famílies professionals establertes.

El Centre ofereix la següent família específica:

  • Opció C. Administració i gestió, Comerç i màrqueting, Hoteleria i turisme, Serveis socioculturals i a la comunitat…


La qualificació de la part comuna de la prova és la mitjana aritmètica de les 4 matèries comunes; la qualificació de la part específica és la mitjana aritmètica de les 2 matèries triades.

La qualificació global de la prova és la mitjana aritmètica de la part comuna i la part específica; la qualificació final s’obté de sumar la puntuació complementària a la qualificació global.

Per calcular la qualificació global, la qualificació mínima de cada part ha de ser igual o superiors a 3 (o estar-ne exempt o exempta).

Només als aspirants que obtinguin una qualificació global igual o superior a 4 se’ls podrà sumar la puntuació complementària obtinguda a partir de la formació i/o curs de preparació per a la prova d’accés (es compta el 20 % de la nota obtinguda, sempre que sigui igual o superior a 5; s’ha d’haver fet en un centre autoritzat per aquest curs o formació).

Apart de la preparació per a totes les matèries comunes, el CESF ofereix la preparació de les següents matèries específiques (de setembre a maig):

  • Opció C. Psicologia, Geografia.


Requisits d'accés

Han de fer la prova les persones que volen accedir a un cicle formatiu de grau superior de formació professional però no tenen el títol de batxillerat (o equivalent). Per presentar-se a la prova cal haver complert els 19 anys o complir-los durant l’any en què es fa la prova. També s’hi poden presentar les persones que han complert 18 anys o els compleixen l’any que es fa la prova i tenen un títol de tècnic o tècnica del mateix grup d’itineraris del grau superior a què volen accedir.

Més informació

 

Creix amb nosaltres

Institucions col·laboradoresCESF disposa d'un sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015 certificat per AENOR

Certificiación AENOR
Certificación IQnet

<node>

<node>

CONTACTE

Taquígraf Serra, 7
08029 Barcelona

T: 93 321 83 77
info@cesf.es