Esteu aquí

Principis Normatius

 

1.-NORMATIVA

1.1. CLASSES I ESCOLARITAT

• Les classes s’imparteixen de dilluns a divendres i tenen una durada d’una hora, sense interrupció.

• Els descansos seran de 11h a 11h25m en horari de matí i de 18h a 18h25m en horari de tarda.

• L’assistència a classe és obligatòria. El nostre sistema docent i el sistema d’avaluació es basen en el principi que la formació de l’alumne es realitza de manera continuada a l’aula, amb una presència activa i plenament participativa.

Així també l’alumne pot utilitzar els mitjans formatius que l’Escola li ofereix:

• Horari de dedicació del professorat per a consultes.

• Acció tutorial.

• Orientació psicopedagògica i acadèmica

• Ús del material didàctic i bibliogràfic

• Ús dels espais i ambients adequats per al treball i la convivència (Aula d’estudi, cafeteria...).

• Es disposen de fulls de reclamacions a Secretaria per a alumnes i pares que ho puguin necessitar.

• En el cas que un alumne perdi un objecte personal s’haurà d’adreçar a la Sala de Professors.

1.2 PUNTUALITAT I FALTES D’ASSISTÈNCIA

1. Tant pel bon funcionament de les matèries com per al òptim rendiment i els hàbits de l’alumne, l’Escola exigeix la puntualitat més rigorosa.

2. Les faltes d’assistència hauran de ser comunicades per escrit (en el cas de batxillerat, PFI, CFGM a l’agenda de Stucom) a Tutoria, especificant clarament la causa, la data de l’absència i amb la signatura dels pares i el tutor/a determinarà: justificat/assabentat. L’alumne comunicarà als professors la seva falta. Pel que fa a la no assistència als exàmens globals d’avaluació, convocatòria ordinària i extraordinària, per motius de malaltia, accident o indisposició pròpia, cal adjuntar com a documentació original o còpia del certificat d’ingrés hospitalari o bé un informe mèdic expedit pel centre d’atenció primària de referència o pel servei d’urgències d’un hospital en el que s’indiqui que l’alumne/a no es troba en condicions d’examinar-se en la data fixada o durant el nombre de dies que el servei mèdic prescrigui. En aquest cas l’alumne/a podrà presentar-se al tribunal d’incidències en la data que el professorat estimi oportuna.

3. L’escola comunicarà a la família qualsevol absència no justificada prèviament.

4. Per tal que una matèria pugui ser avaluada, l’alumne haurà d’assistir almenys al 80% de les classes de cada avaluació. S’estudiaran les solucions necessàries en causes de força major (malaltia, exàmens oficials, causa familiar greu...), una vegada sotmès a criteri del tutor i/o Direcció.

5. Quan un alumne arribi tard haurà d’entrar a classe i explicar al professor el motiu del retard (es considera retard: entrar més tard que el professorat). Si un alumne acumula dos retards (en una mateixa matèria) durant l’avaluació se li comptaran com una falta d’assistència. En cas de reincidència cada retard equivaldrà a una falta. Aquestes sancions poden veure’s modificades pel tutor en funció d’actituds individuals de cada alumne o bé col·lectives del grup classe.

En el cas de CFGS i prova d’accés a GS, quan un alumne arribi amb retard entrarà a classe sempre que presenti justificació vàlida. Si no presenta la justificació no entrarà a classe i li comptarà com a falta.

6. En el cas que les faltes reiterades siguin degudes a motius professionals, els alumnes hauran de presentar durant la primera setmana, com a justificant, al tutor una fotocòpia del contracte laboral en la que figuri el nom de l’alumne i l’horari laboral. El tutor ho comunicarà als professors afectats.

7. L’ús de l’agenda escolar és obligatori per als alumnes de Batxillerat, de CFGM, PFI i cursos d’accés a Grau Superior, en la resta de grups és molt recomanable i en casos específics obligatoris segons criteri dels tutors.

1.3 PRINCIPIS NORMATIUS

Normativa que s’ha incomplert Mesura Correctora Responsable
1. Les instal·lacions del Centre estan al servei de tot l’alumnat. És per això que cal fer-ne ús adequat. Els desperfectes causats per negligència o per conducta irresponsable seran abonats pel causant o causants dels danys. Comunicació escrita al responsable de l’alumne Direcció d’Estudis.
2. Els alumnes han de conservar, endreçar i cuidar el seus estris de treball i estudi i respectar en tot moment el material de classe i el dels seus companys. Amonestació Oral Professor.
Comunicació al responsable de l’alumne Si es reincident el tutor.
3. En cap moment es pot escriure ni dibuixar a les taules. L’alumne és responsable de la netedat de la taula que ocupa. Amonestació oral i netejar la taula. Professor. Si es reincident el tutor.
4. Es obligatori l’ús del fulls d’exàmens de l’escola. Amonestació oral i en cas de reincidència: no correcció de l’examen. Professor.
5. En acabar la tasca diària, és responsabilitat dels alumnes que les classes quedin netes i en ordre. El professor ha de vetllar pel compliment d’aquesta norma en la seva hora de classe. Crear grups de neteja. Professor. Si es reincident el tutor.
6. Durant l’horari escolar cap alumne no podrà marxar del Centre sense una autorització explícita de Tutoria o de Direcció d’Estudis o de Secretaria. L’alumne haurà de presentar al tutor un justificant escrit, signat pel responsable de l’alumne, quan es reincorpori a classe. Realització de tasques educadores i comunicació escrita al responsable de l’alumne Tutor. Si es reincident Direcció D’Estudis.
7. Queda prohibit baixar al carrer entre classe i classe, exceptuant les hores del descans. Amonestació oral. Professor i Tutor.
Comunicació escrita al responsable de l’alumne Si es reincident Direcció d’Estudis.
8. No es passaran avisos als alumnes durant les hores de classe, excepte en aquells casos excepcionals.
9. No està permès menjar i beure (si fos necessari aigua en ampolla i guardada en lloc no visible), ni mastegar xiclets o llaminadures durant la classe. Es podrà esmorzar o berenar a la cafeteria. Amonestació oral i neteja si cal. Professor.
Si es reincident, dos dies de privació del temps d’esbarjo i comunicació escrita al responsable de l’alumne. Tutor.
10. L’ús de l’ascensor està restringit a persones autoritzades (sense acompanyants), per escrit, pel centre. Amonestació oral. Professor.
Si és reincident perdrà el dret a fer servir la clau. Tutor
11. El comportament dels alumnes a la cafeteria, en l’horari permès, haurà de ser correcte en tot moment, evitant excés de sorolls (crits...) i acumulació de brossa a les taules.
No es podrà accedir a la cafeteria entre classe i classe.
Amonestació oral. Professor
Privació del temps d’esbarjo dos dies i comunicació escrita al responsable de l’alumne. Tutor.
12.
a) La relació de l’alumne amb la Direcció, el professorat, el personal no docent del Centre i companys serà en tot moment cordial, educada i respectuosa.
b) El comportament de l’alumne en qualsevol activitat del centre haurà de ser sempre correcte, atenent a les indicacions dels responsables corresponents.
Amonestació oral. Professor
Privació del temps d’esbarjo. Tutor
Comunicació escrita al responsable de l’alumne. Suspensió del dret a participar en activitats extraescolars o complementàries del centre i si la falta és greu la suspensió de la permanència i continuïtat al centre. Direcció d’Estudis
13. La relació amb els companys haurà de ser sempre correcte, procurant crear un clima agradable a la classe. Amonestació oral. Professor
Realització de tasques educadores Tutor
Si la falta és greu l’alumne serà expulsat de l’aula (s’esperarà allà on digui el professorat fins que aquest l’acompanyi a Direcció d’Estudis) i el tutor i Direcció d’Estudis determinaran la mesura correctora. Direcció D’estudis
14. S’exigirà en tot moment i a tots els nivells correcció en les maneres d’expressar-se i vestir-se (utilitzant roba adequada per assistir a un centre escolar). No es permet:
a. La vestimenta de samarretes esportives d’equips o seleccions o amb lemes inadequats.
b. La vestimenta de samarretes sense mànigues i de banyadors i xancletes.
c. Que es vegi la roba interior.
d. Dur gorres o barrets
e. Fumar, incloent les cigarretes electròniques.
I en cas de disparitat de criteris, serà el tutor/a i Direcció d’Estudis els qui valoraran la circumstància i decidiran sobre la qüestió (atenent a cada cas les circumstàncies especials).
Amonestació oral. Professor.
Comunicació escrita al responsable de l’alumne Tutor
15. Serà obligatori dur la samarreta d’Stucom en la classe d’educació física Amonestació oral i impedir fer la classe. Comunicació escrita al responsable de l’alumne Professor.
Amonestació oral. Professor.
16. La utilització de les instal·lacions és exclusiva per als alumnes, professors, Direcció i personal autoritzat. Qualsevol persona aliena al Centre no li és permès l’accés a les aules ni a la resta de les dependències del Centre. S’exigiran responsabilitats als alumnes corresponents.
Si és reincident, comunicació escrita al responsable de l’alumne
Tutor
17. Telèfons mòbils i similars:
a) En temps de classe el mòbil o qualsevol aparell de telecomunicació ha d’estar guardat, en silenci i no se’n pot fer ús de cap de les seves utilitats, excepte que el professorat ho determini amb finalitats didàctiques.
b) En temps d’exàmens s’ha d’apagar el mòbil o qualsevol aparell de telecomunicació i guardar-los a les bosses o motxilles. L’ús d’aquests aparells està rigorosament prohibit.
a) La 1a vegada retenció del terminal fins a finalitzar les classes i notificació a les famílies. En cas de reincidir, retenció del terminal en dipòsit en el centre una setmana.
b) La qualificació de l’examen serà un 0 amb les conseqüències que això comporta.
Professor i tutor
18. No està permesa la utilització de Internet i de les aplicacions informàtiques per a usos particulars, sense prèvia autorització del Centre. Amonestació oral. Professor.
En cas de reincidència comunicació escrita al responsable de l’alumne Tutor.
19. No es permet la manipulació del software i hardware dels equips informàtics. Si això es produís, el màxim responsable seria l’alumne, que es faria càrrec dels danys i les repercussions que pogués ocasionar la seva acció.
Amonestació oral. Restitució dels sistemes informàtics al seu estat original
Professor
En cas de reincidència realització de tasques educadores. Tutor o Direcció d’Estudis.
20. Queda prohibida la instal·lació de qualsevol programa informàtic sense permís explícit del professor. Amonestació oral. Restitució dels sistemes informàtics al seu estat original Professor
En cas de reincidència realització de tasques educadores. Tutor o Direcció d’Estudis.
21. No està permès l’ús de les eines que aporta el Campus Virtual amb finalitats que no siguin estrictament les docents. En particular es pressuposa correcció en el contingut de la informació que es transmeti a través d’aquestes eines: missatgeria, informació personal (en el cas de posar la foto personal ha de ser tipus DNI), blogs, etc. Donar de baixa del Campus Virtual (temporal o definitivament) segons criteris del tutor i/o D.E o suspensió del dret d’assistència a classe. Tutor o Direcció d’Estudis.
22. Respecte al currículum, no es pot canviar després de la 1a quinzena d’octubre, sempre amb la prèvia autorització del tutor/a i Direcció d’Estudis.
23. Els alumnes de 1r de batxillerat i 1r de cicles hauran d’entregar, a Secretaria, abans del’1 d’octubre, la documentació que acredita l’accés als estudis que realitza. Tutors i Direcció d’Estudis decidiran les mesures correctores. Direcció d’Estudis
24. L’alumne que trobi un objecte perdut a qualsevol aula o dependència del centre l’haurà de lliurar a Secretaria. L’alumne que s’apropiï d’un objecte que no és seu, se li suspendrà el dret d’assistència a classe. Direcció d’Estudis
25. Tots els exàmens són obligatoris. En el cas d’un examen no presentat la seva qualificació serà un 0. Les faltes justificades han de ser validades pel tutor. En el cas d’exàmens parcials el professor donarà una solució oportuna.
En el cas d’exàmens globals la falta justificada permetrà accedir a un tribunal d’incidències que es realitzarà la mateixa setmana d’exàmens, fora del seu horari lectiu.
26. Els exàmens de pendents no es podran ajornar, exceptuant els casos greus.
27. No està permesa la realització de tasques a classe (deures, estudiar) no relacionades amb la matèria corresponent. Amonestació oral. Professor.
En cas de reincidència, expulsió de classe i realització de tasques educadores. Tutor
 

2. HEXÀLEG DELS REQUISITS MÍNIMS EXIGIBLES ALS ALUMNES

Els següents requisits és consideren imprescindibles per a que un alumne pugui assolir la suficiència en una matèria:

1. Tenirbonaactitud,sereducatirespectuós.

2. Assistir a classe.

3. Portar el material de l’assignatura a classe.

4. Presentar-se a tots els exàmens.

5. Fer ús de les hores d’atenció.

6. Respectar els terminis fixats pel professor per a l’entrega de feines i treballs.

 

3. NORMATIVA FCT’S FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

1) L’alumne te dret a la realització de les pràctiques professionals no laborals a l’empresa. El centre li ha de proporcionar una empresa per realitzar les pràctiques corresponents als estudis que cursa.

2) En cas que l’alumne sol·liciti unes condicions personalitzades d’horari, territori o realització de tasques específiques el centre valorarà la possibilitat d’adequar-se a la seva demanda, però en cap cas està obligat a fer una recerca d’empresa personalitzada.

3) Si per motius de manca d’interès i/o procediment incorrecte l’alumne no és admès en un màxim de dos empreses el Centre deixarà en mans de l’alumne la recerca d’empresa i després la seva proposta serà analitzada pel Centre.

4) La diversitat territorial dels alumnes que cursen formació professional en modalitat online, així com la seva disponibilitat horària i temporal recomana, en especial als alumnes de fóra de Catalunya, que l’alumne proposi l’empresa de pràctiques.

5) El procediment a seguir serà marcat per la coordinació i tutor de pràctiques. Contacte amb empresa per correu electrònic preferiblement enviant el CV degudament confeccionat, entrevista i comunicació del resultat a coordinació per tal de confeccionar la documentació.

6) La documentació serà recollida a coordinació, entregada per la signatura a l’empresa i es retornarà l’exemplar al Centre per obrir l’expedient de l’alumne.

7) És obligatori fer el seguiment en el quadern electrònic de la plataforma qbid, fer-ho de manera correcta i en la temporalització adient per a que les pràctiques puguin ser avaluades.

8) L’actitud a l’empresa ha de ser correcte, responsable, de treball, comunicativa, reservada i preservar la confidencialitat de les dades de l’empresa.

9) Les convocatòries d’avaluació són les pròpies del curs acadèmic i només en el cas de cursar solament el crèdit de les FCT’s podran acollir-se a les convocatòries de setembre, desembre i març.

10) L’expulsió de l’alumne a proposta de l’empresa per indisciplina i/o falta greu serà sancionada amb la suspensió de les pràctiques fins el proper curs i no se li assignarà empresa per part del centre. Si la falta és molt greu serà expulsat del centre.

11) És també d’aplicació a les FCT’s la normativa general del centre.

12) Els alumnes que deixin pendents de fer o tancar el quadern, aquest se’ls hi anul·larà, transcorreguts dos cursos acadèmics des de l’inici del conveni de pràctiques.

 
 • >Estudis concertats
 • >Atenció personalitzada
 • >Inserció laboral
 • >Pràctiques en empresas
 • >Mobilitats Europees

Creix amb nosaltres

 • ActualitatEstudiants del CESF t'expliquem la seva experiència d'estudiar un Cicle Formatiu Admin User | 16/Mai/2019

 • ActualitatConnexió per Skype amb el Campament del Rally Dakar 2019YD Yolanda Díez | 14/Gen/2019

 • ActualitatTaller pràctic d'empaquetamentYD Yolanda Díez | 21/Des/2018

 • ActualitatConferència periodista Paco GrandeYD Yolanda Díez | 09/Nov/2018

 • ActualitatVisita "La cocina de los Hermanos Torres"YD Yolanda Díez | 31/Oct/2018

 • ActualitatXIII Jornades d'Empresa Admin User | 04/Mai/2018

Institucions col·laboradoresEl centre compleix ISO 9001

Certificiación AENOR
Certificación IQnet

<node>

<node>

CONTACTE

Taquígraf Serra, 7
08029 Barcelona

T: 93 321 83 77
info@cesf.es

Processant la petició. Espera, si us plau!