Els nostres compromisos

El Centre d'Estudis Sant Francesc ofereix una Formació Professional Integral, de qualitat i actualitzada que garanteix l'adquisició de competències professionals, socials i personals per respondre a les expectatives de les persones i a les necessitats del sector productiu.
Per això ofereix també Orientació Professional i vocacional dirigida, tant a persones en procés de formació com a la població activa. 

ELS NOSTRES COMPROMISOS

FORMACIÓ PRÀCTICA: Oferir una formació de qualitat posant èmfasi en la part més pràctica de l'aprenentatge. Sense oblidar la capacitat d'autoexigència del mateix alumne i sent conscient dels nivells de responsabilitat implícits en cadascuna de les formacions professionals que desenvolupem.

VINCLE AMB EMPRESES

Estar en contacte permanent amb les empreses ens permet adaptar els programes formatius a les exigències d'aquestes, elevant així el nivell d'ocupabilitat dels nostres alumnes.

RELACIONS INTERNACIONALS

El vincle amb escoles i empreses d'altres països ens permet dotar als nostres alumnes d'una visió global del mercat de treball que va més enllà de les nostres fronteres.

INNOVACIÓ

L'ús de les tecnologia dins i fora de l'aula suposa una millora contínua en la tasca docent dels nostres professors i una millorar en la capacitat tecnològica dels nostres alumnes.   

TRACTE PERSONALITZAT

Tractar cada alumne de manera individual ens permet adaptar-nos millor a les seves necessitats i característiques. Una anàlisi detallada de les seves competències i habilitats ens permetrà potenciar i complementar-les.  

POLÍTICA DE QUALITAT

La Direcció del Centre promou com a eina bàsica de millora, la implantació, el manteniment i la millora continuada d’un Sistema de Gestió de la Qualitat, per poder respondre a les necessitats dels nostres clients (pares, alumnes, personal i d’altres col·laboradors).

Els principis bàsics de la Política de Qualitat són els següents:

 1. La satisfacció dels clients, el respecte pels altres i la millora contínua integren els valors del Centre.
 2. El compliment dels requisits, de pares, alumnes i organismes oficials corresponents, així com els requisits legals i reglamentaris, es converteix en una prioritat del nostre servei.
 3. L’atenció al client ha de ser excel·lent, amb efectivitat i eficàcia, basada en el tracte individualitzat i una pedagogia personalitzada en la qual l’alumne sigui el nucli fonamental. A més, ha de contemplar el valor de l’aprenentatge a través del treball en equip com a factor clau en el desenvolupament intel·lectual, tècnic i personal dels alumnes.
 4. La realització personal i professional dels nostres docents. Per aquest motiu és objectiu prioritari en la gestió del Centre la formació continuada del professorat.
 5. Un estil metodològic flexible que s’adapti als objectius particulars i necessitats formatives de cada moment, programa i situació educativa.
 6. Una Direcció que dóna i rep informació, i és accessible als suggeriments i propostes de millora de tot l’equip humà de l’escola per afavorir la millora contínua a tots els nivells del Centre d’Estudis Sant Francesc
 7. L’acció tutorial, que vetlla tant per la formació acadèmica com per la formació humana dels nostres alumnes.
 8. Un model educatiu que combina diferents tècniques de seguiment personalitzat i control de resultats que permeten assegurar el ple desenvolupament de l’alumnat. S’entén l’avaluació com un mitjà imprescindible per garantir la qualitat de formació dels alumnes.
 9. Fer ús de les noves tecnologies (TIC) com a eina docent, per a millorar l’aprenentatge de l’alumnat.
 10. La Direcció es compromet a:
  1. Potenciar la sensibilització de tot el personal envers la satisfacció del client a través del compliment dels seus requisits i necessitats, així com els requisits legals i reglamentaris.
  2. Proporcionar els recursos necessaris per a la implantació i millora contínua del Sistema de Gestió de Qualitat.
  3. Establir objectius i indicadors de Qualitat de processos, efectuar-ne el seguiment i revisar-los en els casos necessaris.
  4. Divulgar la política de qualitat a tot el personal del Centre.
  5. Fer un esforç per implantar l’ús i aplicació de les noves tecnologies.
  6. Realitzar les inversions necessàries per dur a terme els processos estratègics, operatius i de suport del Centre.

Periòdicament, les línies estratègiques de qualitat queden reflectides en el PGA (Pla General Anual) en forma d’objectius globals aplicables al curs vigent.

En el present curs 2017-18 aquests objectius són els següents:

 1. Millorar la qualitat de la formació per aconseguir un millor rendiment de l'alumne.
 2. Reduir l'absentisme i abandonament escolar.
 3. Millorar la convivència entre els membres de la Comunitat escolar.
 4. Ser referent en inserció laboral i serveis a les empreses.
 5. Oferir altres modalitats d’aprenentatge competitives.
 6. Transformar el model pedagògic, metodològic i tecnològic.
 7. Assegurar una comunicació institucional efectiva.
 8. Fomentar una millora constant en la gestió amb la participació del personal docent i PAS, integrant noves eines en la seva activitat
 
 • >Estudis concertats
 • >Atenció personalitzada
 • >Inserció laboral
 • >Pràctiques en empresas
 • >Mobilitats Europees

Creix amb nosaltres

Institucions col·laboradoresCESF disposa d'un sistema de gestió de qualitat ISO 9001:2015 certificat per AENOR

Certificiación AENOR
Certificación IQnet

<node>

<node>

CONTACTE

Taquígraf Serra, 7
08029 Barcelona

T: 93 321 83 77
info@cesf.es